Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Τιράνων, Δυρραχίου καὶ πάσης Ἀλβανίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ, λίαν ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος Κύριε Ἀναστάσιε. Τὴν ὑμετέραν περισπούδαστον Ἡμῖν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ περιπτυσσόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἀσμενέστατα ἐπικοινωνοῦμεν μετὰ τῆς ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς, λογιωτάτης καὶ περισπούδαστου Ἡμῖν Μακαριότατος, ἵνα εὐχαριστήσωμεν Αὐτὴν ἐπὶ τῇ προσφάτῳ μετὰ τῆς Ἡμετέρας Μετριότητος τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας, ἐν ᾗ Αὕτη ἐξέφρασε τὴν ζωηρὰν ἀνησυχίαν Αὐτῆς διὰ τὰς ἐκραγείσας εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολὴν καὶ τὴν Ἁγίαν Γῆν ἀπηνεῖς πολεμικὰς ἐχθροπραξίας καὶ εἰς τὰς συνέπειας τούτων ἀδίκους καὶ φοβερὰς ἀπωλείας πολλῶν ζωῶν ἀθώων συνανθρώπων ἡμῶν, ἐν αἷς τοῦ ἐν Γάζῃ Νοσοκομείου τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ εὐαγγελισαμένου καὶ κηρύξαντος τὴν Χριστιανικὴν πίστιν καὶ ἱδρύσαντος τὴν ἐν Γάζῃ Ἁγίαν τοῦ Χρίστου Ἐκκλησίαν.

Οὐχ ἥκιστα ἡ ὑμετέρα Μακαριότητα ὑπὲρ πάντα ἄλλον εἰργάσθη διὰ τὴν προετοιμασίαν καὶ τὴν σύγκλησιν τῆς ἐν Κρήτῃ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, προασπίζουσα ἐν ἀδελφικῷ διαλόγῳ μετὰ τῶν ἄλλων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῶν προνομίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Συνοδικότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐμπόνως δὲ καὶ ἀγωνιωδῶς καὶ νῦν καταβάλλει ἀοκνους προσπάθειας τῇ συνεργείᾳ καὶ ἄλλων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διὰ τὴν θεραπείαν τῆς διασπασθείσης ἐν Χριστῷ ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἐπὶ τούτοις, ἀσπαζόμενοι Αὐτὴν ἀπὸ τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ, ,βκγ ́ Ὀκτωβρίου κδ ́

Τῆς ὑμετέρας Θεοφρουρήτου Μακαριότητος Ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ ́

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Ελεύθερη απόδοση στη δημοτική [Αγκαλιάζοντας αδελφικά εν Κυρίω την πολυπόθητη σε εμάς Μακαριότητά σας, σας χαιρετούμε με την πιο θερμή καρδιά.

Με την μεγαλύτερη χαρά επικοινωνούμε με την πολυαγαπημένη και λογιωτάτη Μακαριότητά σας, για να την ευχαριστήσουμε για την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία της με τη δική μας Μετριότητα, κατά την οποία εξέφρασε τη ζωηρή της ανησυχία για τις σκληρές εχθροπραξίες που ξέσπασαν στη Μέση Ανατολή και τους Αγίους Τόπους, καθώς και για το άδικο και φοβερό χαμό τόσων αθώων συνανθρώπων μας ως αποτέλεσμα αυτών, μεταξύ των οποίων το Νοσοκομείο της Αγγλικανικής Εκκλησίας στη Γάζα και την Ιερά Μονή του Αγίου Πορφυρίου στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος ευαγγέλισε και κήρυξε την Χριστιανική πίστη και ίδρυσε την Αγία του Χριστού Εκκλησία στη Γάζα.

Η Μακαριότητά σας εργάστηκε περισσότερο από κάθε άλλον για την προετοιμασία και τη σύγκληση της Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας στην Κρήτη, υπερασπιζόμενη με αδελφικό διάλογο με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Συνοδικότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίμονα δε και με αγωνία ακόμη και τώρα καταβάλλει ακούραστες προσπάθειες με τη συνεργασία και άλλων αδελφών Ορθόδοξων Εκκλησιών για τη θεραπεία της διασπασμένης ενότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας εν Χριστώ.]